About the Journal

Kata Al-Ukhwah diambil dari bahasa Arab yang bermakna ikatan persaudaraan. Kata Al-Ukhwah berkaitan erat dengan kepedulian terhadap masyarakat yang berdasarkan kepada asas ta'aruf (saling mengenal), ta'awun (saling tolong menolong), tafahum (saling memahami), dan takaful (saling menjamin). Keempat asas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan masyarakat Islam. 

Al-Ukhwah adalah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam yang dikelola oleh program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Peer-reviwed jurnal yang memuat artikel-artikel ilmiah berdasarkan penelitian, resensi buku, maupun gagasan ilmiah dan konsep-konsep baru terkait dengan perkembangan masyarakat islam berdasarkan kajian literatur-literatur yang mendalam.