Haridhi, H. 2020 Dec 29. Asas-asas Perjanjian dalam Al Quran. AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH. [Online] :